ETİK İLKELERİMİZ

✓Hesap Verebilirlik

Şirketimiz üst yönetimi; Toplum, Çevre ve Ekonomi hakkında kararlarını kasıtsız ve öngörülemeyen olumsuz etkiler dâhil ilgili taraflarının ihtiyaç ve beklentilerini de dikkate alarak kurum içi ve kurum dışı bağımsız denetimler ile sağlamaktadır.

✓Şeffaflık

Şirketimiz, ilgili taraflarını, bu ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini belirleyerek şirket politikalarını, toplum, çevre ve ekonomi üzerinde aldığı karar ve faaliyetlerinden kaynaklanan etkileri, açık, doğru ve tam zamanında yeterli bir derecede ortaya koymaktadır.

✓Etik Davranış

Şirketimiz; değerleri, kültürü, bütünlüğü, şirket stratejisini ve çalışmasını önemli ölçüde etkilemek için, ulusal ve uluslararası ahlaki normları korurken, yönetim yapı ve anlayışı ile “misilleme korkusu olmadan” tüm ilgili taraflara karşı dürüstlük, adalet ve eşit yaklaşımını esas almaktadır. Oluşturmuş olduğu Sosyal Sorumluluk Politikası ile bu ilkelere uyacağını taahhüt etmektedir.

✓Paydaş Çıkarlarına Saygı

Şirketimiz tüm ilgili taraflarını tanımlamış, ihtiyaç ve beklentilerini anlamış ve çıkarlarına saygı göstermektedir.

✓Hukukun Üstünlüğüne Saygı

Şirketimiz, hukukun üstünlüğüne inanarak hiçbir birey veya kuruluşun hukuk üzerinde olamayacağı fikrini benimsemiş adalet ve eşitlik ilkesi ile faaliyet gösterdiği alanlarda kanun, tüzük, mevzuat vb. sorumluluklarını yerine getirmekte ve sürekli olarak takibini yapmaktadır.

✓Uluslararası Davranış Kurallarına Saygı

Şirketimiz, yasalara ve diğer kurallara saygılı olmayı kendisine ilke edinmiş ve sıkı sıkıya tutunurken, ulusal ve uluslararası davranış normlarına uyacağını taahhüt etmektedir.

✓İnsan Haklarına Saygı

Şirketimiz, tüm çalışan ve diğer ilgili taraflarına karşı kişilerin haklarına saygı göstermekte ve bunların önemini ve evrenselliğini dil, din, ırk, mezhep, cinsiyet, renk vb. ayrımı gözetmeksizin her bir adımda insan haklarına saygılı olacağını taahhüt etmektedir.

✓Disiplinler Arası Uygulamalar

Şirketimiz üst yönetimi, Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemini sosyal, ekonomik, çevre ve enerji boyutlarını da dikkate alarak değerlendirmektedir.

✓Liderlik

Üst Yönetim, hedeflere ulaşılmasında çalışanların içinde yer alabileceği bir çalışma ortamı oluşturmakta ve sürdürmektedir.

✓Gönüllülük Esası

Sosyal sorumluluğun başlangıç noktası olarak insanı ve doğayı gören şirketimiz, her zaman sosyal sorumluluk uygulamalarında herhangi bir dayatma ve misilleme gözetmeksizin tüm ilgili tarafları ile gönüllü bağlantılarının olmasına dikkat etmektedir.

✓Verimlilik

Şirketimiz belirlediği iş stratejileri, hedef ve amaçları ile katma değer oluşumu sağlamayı ve şirketimizin orta veya uzun vadede gelişimine yardım edecek verimlilik ve sürekli iyileştirme temelinde yönetileceğini oluşturduğu Sosyal Sorumluluk Politikası ve Yönetim Sistemleri Politikası ile taahhüt etmektedir.

✓Sürekli İyileştirme

Şirketimiz, sürekli iyileştirme ve sosyal sorumluluk yönetim sisteminin çıktıları için kaynakların yerinde kullanımını sağlamaktadır.


SORUMLULUKLARIMIZ

✓Yasal Sorumluluklarımız

Tüm faaliyet ve işlemlerimizi yerel yasalar ve uluslararası hukuk çerçevesinde yürütür, yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılabilir bilgileri zamanında sunarız. Tüm faaliyet ve işlemlerimizi yürütürken, her türlü kamu kurum ve kuruluşu, idari oluşum, sivil toplum örgütü ve siyasi partilere herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede yer alır ve bu sorumluluk bilinci ile yükümlülüklerimizi yerine getiririz.

✓Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız

Müşteri memnuniyeti odaklı, müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda, en doğru şekilde cevap veren proaktif bir anlayışla çalışırız. Müşterilerinin problemlerine karşı duyarlı davranarak müşterileri ile arasında güvene dayalı bir ilişkinin oluşması için çabalarız. Hizmetlerimizi, zamanında ve söz verdiğimiz koşullarda sunar; müşterilerimize saygı, onur, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşırız.

✓Çalışanlarımıza Karşı Sorumluluklarımız

Çalışanların özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz. Eğitim, kariyer, işe alım ve terfi gibi konularda adil davranarak, eşit olanaklar sunmakta ve çalışanların haklarının zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesine özen gösteririz. Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösterir, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda da destekleriz.

✓Tedarikçilerimize Karşı Sorumluluklarımız

Tedarikçilerimize karşı adil ve saygılı davranır, yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirmek için gerekli özeni gösteririz. Tedarikçilerimizin bilgilerini Bilgi Güvenliği esasları doğrultusunda koruruz.

✓Rakiplerimize Karşı Sorumluluklarımız

Etkin bir şekilde, sadece yasal ve etik olan alanlarda rekabet eder, haksız rekabetten kaçınırız. Faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde adil rekabet koşulları çerçevesinde rekabet ederiz. Kayseri Şeker ve bağlı tesisleri olarak doğru ve dürüst bir rekabetin, şirketin ve sektörün gelişmesi için en önemli unsurlardan biri olduğu görüşünü benimseyerek; bu doğrultuda faaliyetlerinde, ürün performansına, gelişime ve hizmet kalitesine dayanan bir rekabeti teşvik ederiz.

✓Çevre, Toplum ve İnsanlığa Karşı Sorumluluklarımız

Toplum ahlakını ve değerlerini zedeleyen, çevreye ve toplum sağlığına, huzuruna zarar veren kurum ve kişilerle çalışmayız. Çevreye saygılı bir şirket olarak, insan ve toplum sağlığını korumaya özen gösteririz. Çevre ve kaynakların korunması, doğal kaynakların kullanımı, enerji tasarrufu ve geri dönüşüm gibi konularda hassas davranırız.

Ormansızlaştırma ile ilgili standartlara (hükümet izin verse dahi ormansızlaştırma yapılmayacağı) uygun davranırız. Arazilerimizin amaç dışı ve yanlış kullanımlarının önlenmesini sağlarız.


ETİK KURALLAR VE ÇALIŞMA İLKELERİ

✓Dürüstlük

Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerlerimizdir. Çalışanlarla ve tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlükle hareket ederiz.

✓Adil Çalışma Ortamının Oluşturulması ve Sürdürülmesi

Şirketimiz; çalışanlar için adil bir çalışma ortamının oluşturulmasını ve sürdürülmesini en önemli önceliklerinden biri olarak kabul etmektedir. İlgili tüm yasa ve düzenlemelerle uyumlu, adil, çalışana saygılı, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması ile çalışanların başarısının, gelişiminin ve bağlılığının artırılması hedeflenmektedir. Çalışanlara zorla iş yaptırılmaz. Çalışanların herhangi bir alacaklarına “teminat” olarak el konulmaz. Kimlik belgelerini teslim etmeleri talep edilmez. Ön bildirim süresinin ardından çalışan, işverenle kurduğu iş ilişkisini sona erdirmekte yasa, kanun ve yönetmelikler çerçevesinde serbesttir.

✓Çalışma Şartlarının Güvenli ve Sağlıklı Olması

Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlanır.

Kaza ve yaralanmaların önlenmesi ve maruz kalınabilecek risklerin mümkün olan en düşük seviyeye indirilmesi için risk analizi yapılır ve buna göre gerekli tedbirler alınır.

Çalışanlara sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlanması için gerekli kişisel koruyucu donanım temin edilir.

İşe yeni başlayan çalışanlar için sağlık ve güvenlik eğitimlerinin alınması sağlanır ve bu eğitimler belirli aralıklarla tekrarlanır.

Tuvaletlerin temiz ve hijyenik olması sağlanır.

Şirketimizde içme suyu mevcut ve kontrolleri düzenli olarak yapılır.

İşçiler için temiz, güvenli ve temel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sosyal alanlar ve tesisler bulunur.

Sağlık ve güvenlik şartlarını sağlamak için İSG uzmanları ve İşyeri hekimi bulunur.✓Çocuk İşgücü Kullanılmaması:

Çocuk işçilerin işe alınması yasaktır. 18 yaşının altındaki çocuklar gece ve tehlikeli şartlar altında çalıştırılmaz.

✓Çalışanların Sorumlulukları

Tüm çalışanlar şirket politikalarını benimsemeli ve uygulamalıdır.

Tüm çalışanların şirket bilgilerini 3. şahıslar ile paylaşması kesinlikle yasaktır.

Çalışanlar şirket varlıklarını (pc, laptop, tablet, telefon, çalışma masası vb.) dikkatli kullanmalı, korumalı ve zarar vermemelidir. Zarar verilmesi durumunda sorumluluk varlık sahibine aittir.

Çalışanlar şirket içerisinde mesai saatleri ve mola zamanlarına uygun hareket etmelidirler. Devamsızlık halinde birim amirinin bilgisi dâhilinde İnsan Kaynakları Müdürlüğü işlem yapmaktadır.

Tüm personellerimiz iş yerinde görünümü ile kurumu temsil ettiği bilinci içerisinde ve görev ciddiyeti ile bağdaşır şekilde giyinmelidir.

Çalışanlar şirket içerisinde acil durumlar haricinde iş verimliliğini düşürecek düzeyde cep telefonu kullanmamalıdır.

Çalışanlar mesai saatleri içerisinde sorumlulukları dışında herhangi bir iş ile meşgul olamaz veya işverenle çalışamaz.

Çalışanlar gelirlerinin çok üzerinde ödeme sıkıntısı çekecek, iş motivasyonunu bozacak borçlanma yükümlülüğüne giremez.✓Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yapma Hakkı

Aralarında ayrım yapmadan daimi ve muvakkat işçilerin sendikaya üye olma ve toplu iş sözleşmesinde akdedilen tüm imkânlardan faydalanma hakkı vardır. Şirketimiz, işçi sendikalarının faaliyetlerine ve organizasyonel etkinliklerine karşı açık görüşlü bir yaklaşım sergiler. İşçi temsilcilerine karşı ayrımcılık yapılmaz. Sendikalar ve toplu iş sözleşmesi hakkının yasayla kısıtlanması durumunda, Şirketimiz tarafından sendika ve toplu iş sözleşmesine yönelik kanun ve yönetmelikler çerçevesinde uygun olan uygulamalar geliştirilir.

✓Geçinmeye Yetecek Seviyede Maaş Ödemesi Yapılması

Çalışma haftası için ödenecek maaş ve yardımların, en az resmi veya sanayi alanındaki standartlar seviyesinde olması sağlanır.

Her durumda maaşlar, işçilerin temel ihtiyaçlarını daima karşılayabileceği ve bazı isteğe bağlı ilave harcamalar yapabileceği düzeyde tutulur.

Tüm işçilere, işe başlamadan önce maaşları ve istihdam şartları hakkında bilgi verilir.

Maaşlarının ayrıntılarını içeren bordrolar verilir.

Tüm disiplin cezaları kaydedilir.

Ulusal yasa ve kanunlar tarafından şart koşulmadığı sürece, ilgili işçinin açık ve net izni alınmadan, icra, maaşından kesilmek üzere yapmış olduğu harcamalar ve yasal düzenlemelerden dolayı doğacak hak ve alacaklar dışında maaşlardan hiçbir kesinti yapılmaz.✓Çalışma Saatlerinin Fazla Olmaması

Çalışma saatleri iş kanununda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, yönetmelikler ve toplu iş sözleşmesine uygun olarak belirlenir.

Fazla mesai hariç olmak kaydıyla, çalışma saatlerinin tanımlanması ve haftalık çalışma saati toplamı 45 saati aşamaz. (Uluslararası standartlar, çalışma saati azaldığı için her hangi bir maaş düşüşü uygulamadan, mümkün olduğu kadar, normal toplam haftalık çalışma saati sayısını, kademeli olarak 40 saate düşürülebilir.)

Tüm fazla mesai çalışmaları, özgür irade ve gönüllük ilkesi çerçevesinde uygulanır ve muvafakatname alınır. Birey olarak her bir işçinin ve genel olarak toplam işgücünün günde çalıştığı toplam süre, ne sıklıkta fazla mesai yaptıkları ve kaç saat fazla mesai yaptıkları dikkate alınır.

Fazla mesai çalışması gerekli olan düzenli işgücü istihdamına bir alternatif olarak kullanılamaz.

Fazla mesai çalışmaları, daima normal rutin ödeme değerinin kanun, yönetmelik ve toplu iş sözleşmesinde belirlenen oranlardan az olmayacak seviyede ücretlendirilir.✓Yıpratıcı veya İnsanlık Dışı Hiçbir Uygulamaya Müsaade Edilmemesi:

Fiziksel şiddet, psikolojik şiddet, fiziksel şiddet uygulama tehdidi, cinsel istismar, taciz edici diğer davranışlar, sözlü sataşma, gözdağı verme, korkutma kesinlikle yasaktır.

✓Çalışma Sırasında İzlenme

Çalışanların internet kullanımı şirket bilgisayar ağını bozmamalı, zarar vermemeli, iş üretkenliğini etkilememelidir. İnternet kullanım alanları (multimedya, standart kullanıcı gibi) birim amirlerinin yetkisi dâhilindedir. Şirket varlıklarını korumak, çalışanlarımız için güvenli bir çalışma ortamı yaratmak ve uygunsuz kullanımı engellemek amacıyla şirketimiz, çalışanlarının şirket iletişim araçlarını, bilgisayar ve internet kullanımını yasaların izin verdiği ölçüde kontrol etme hakkına sahiptir. Şirketimiz, araçlarının görev dışında kullanımını engellemek amacı ile araçları izleme hakkına sahiptir.

✓Görevi Kötüye Kullanma

Çalışanların yetkilerini, kendi ve/veya yakınları menfaatine ve kendisinden beklenilen özen dışında kullanarak Şirkete zarar vermesi kabul edilemez. Çalışanlar Şirketin satın alma ve satış faaliyetleri ile taraf olduğu tüm işlemler ve sözleşmelerden doğrudan ya da dolaylı olarak kişisel kazanç elde edemez. Çalışanlar ahlaka, kanuna ve şirket disiplinine aykırı fiil ve davranışlarda bulunamaz.

✓Zarar Verici Maddeler, Uyuşturucu ve Kumar

Çalışma süresi içinde, şirket sınırları dâhilinde ya da şirkete ait araç ve ekipmanların kullanımı sırasında yasadışı ilaç, alkol, uyuşturucu vb. insan sağlığına zararlı maddelerin kullanılması, taşınması, üretilmesi, ticaretinin yapılması kesinlikle yasaktır. Şirket dâhilinde, şirket iletişim sistemleri üzerinden veya görev sırasında mesai saatleri içerisinde, şans oyunu (spor loto, toto veya iddia oyunları vb.) veya kumar oynanması kesinlikle yasaktır.

✓Hediye Kabul Etme ve Verme

Çalışanlar, herhangi bir işlem veya iş için sembolik değeri aşan bir eşya, hizmet veya değeri ne olursa olsun nakit, çek vb. talep ve kabul etmemelidir. Kişilerin ve şirketlerin karar organlarını etkileyebilecek değerde olan ya da etkilemeyi amaçlayan, istisnai ve özel bir uygulama olarak görülebilecek hediyeler, ağırlamalar veya diğer armağanlar çalışanlar veya Üst Yöneticiler tarafından teklif edilmemelidir ve bu tür taleplerde bulunulmamalıdır.

✓Ayrımcılık

İşe alma işlemlerinde, ödemelerde, eğitim hizmetlerine katılımda, terfi uygulamalarında, işten çıkarma veya emekliye ayırma işlemlerinde, ırk, sosyal sınıf, din, dil, yaş, engellilik durumu, cinsiyet, medeni durum, sendika üyeliği veya siyasi ilişkileri vb. nedeniyle hiç kimseye ayrımcılık uygulanmaz.

✓Medya ve İlişkiler

Herhangi bir yayın kuruluşuna demeç vermek, mülakat yapmak, seminer-konferans vb. yerlere konuşmacı olarak katılmak şirket üst yönetiminin onayına bağlıdır. Bu faaliyetlerden hiçbir şekilde kişisel kazanç elde edilemez.


UYUMSUZLUKLARIN ÇÖZÜMÜ

İş Etiği Kurallarını veya şirket prosedür ve talimatlarını ihlal edenler, gerekirse işten ayrılmalarının istenmesi derecesine varabilecek çeşitli disiplin yaptırımlarına tabi olacaklardır. Disiplin yaptırımları, uygunsuz davranışları ve kuralları bozmaya neden olan fiilleri onaylayan, yönlendiren veya bu konularda bilgi sahibi olup gerekli bildirimi uygun şekilde yapmayan kişilere de uygulanacaktır.

✓Disiplin Kurulu

Etik Kurallar ihlâl edildiğine dair şikâyet ve bildirimleri soruşturmak ve çözümlemekten Disiplin Kurulu sorumludur. Disiplin Kurulu işleyişi, karar alma süreçleri, şirketlerdeki İnsan Kaynakları Yönetmeliği Disiplin Hükümlerine göre yürütülmektedir.

✓Disiplin Kurulu Çalışma İlkeleri

Disiplin Kurulu çalışmalarını aşağıda belirlenen ilkeler çerçevesinde yürütür:

Bildirim ve şikâyetler ile bildirim veya şikâyette bulunanların kimliğini gizli tutar.

Soruşturmayı mümkün olduğu kadar gizli kurallar içinde yürütür.

Soruşturma ile ilgili bilgi, belge ve delili doğrudan doğruya mevcut olan birimden talep yetkisine sahiptir.

Soruşturma süreci baştan itibaren yazılı tutanağa bağlanır. Bilgi delil ve belgeler tutanağa eklenir.

Tutanak Disiplin Kurulu tarafından imzalanır.

Soruşturma ivedi yöntemle ele alınır ve sonuca mümkün olan en seri şekilde ulaşılır.

Alınan karar Genel Müdürün onayına sunulur. Onaylandıktan sonra kurulun aldığı kararlar derhal uygulamaya konulur.

Sonuç hakkında ilgili bölümler ve mercilere bilgi verilir.

Kendilerine konu hakkında baskı ve telkin yapılamaz.GENEL MÜDÜR 01.09.2021
Bu Sayfayı Sosyal Medyada Paylaş